top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepassing
1.1 Op alle overeenkomsten van Veerle Smit Holding BV zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Mits niet schriftelijk dan wel per digitale berichtgeving anders overeen is gekomen, gelden alle bepalingen onverkort.
1.2 Aanmelding bij het systeem van Veerle Smit Holding BV is gratis.
1.3 De wederpartij wordt geacht te allen tijde gegevens naar waarheid in te vullen.
1.4 De wederpartij is persoonlijk en onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor zijn/ haar account.

Artikel 2 – Product en schending intellectueel eigendom
2.1 Het eigendom van de geleverde diensten gaat pas over, indien de wederpartij al hetgeen op grond van de overeenkomst met Veerle Smit Holding BV verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico gaat echter wel op het moment van levering over op wederpartij.
2.2 Veerle Smit Holding BV streeft naar een optimale kwaliteit van haar diensten. Veerle Smit Holding BV, haar medewerkers dan wel anderen aan Veerle Smit Holding BV verbonden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of gevolgen, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit een dienst.
2.3 Gehele of gedeeltelijke overneming dan zowel reproductie van de inhoud van geleverde diensten, in welke vorm dan ook, is verboden zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Veerle Smit Holding BV.
2.4 Wederpartij of derden dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de geleverde diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Het niet respecteren levert één of meerdere misdrijven op uit de artikelen 33 en 34 Auteurswet 1912. Veerle Smit Holding BV zal verplicht zijn tot het doen van aangifte en stelt één of meerdere boetes vast welke ten goede komt aan de Veerle Smit Holding BV.

Artikel 3 – Prijzen
3.1 Prijzen, vermeld op de website, zijn inclusief BTW.
3.2 Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op de websites die Veerle Smit Holding BV beheert.
3.3 Veerle Smit Holding BV behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk blijkt.

Artikel 4 – Bestellingen
4.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen wederpartijen Veerle Smit Holding BV, dan wel tussen Veerle Smit Holding BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussenwederpartijen de Veerle Smit Holding BV, is Veerle Smit Holding BV niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Veerle Smit Holding BV.
4.2 Veerle Smit Holding BV houdt zich het recht voor om de levering aan klanten te weigeren met het oog op dubieuze debiteuren of niet serieuze bestellingen.
4.3 Veerle Smit Holding BV is bevoegd om bij uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 5 – Levering
5.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Veerle Smit Holding BV in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door wederpartij dit elektronisch mee te delen en zulks zonder dat Veerle Smit Holding BV gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Veerle Smit Holding BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer gelden opvatting voor haar rekening komt.
5.2 Veerle Smit Holding BV is niet aansprakelijk voor verkeerd, niet of niet tijdig geleverde goederen of diensten door derden, tenzij dit aan opzet of grove schuld van Veerle Smit Holding BV is te wijten.

Artikel 6 – Retourneren
6.1 De klant zal bij de levering van diensten controleren of deze met zijn opdracht overeenstemmen. Indien dit niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient de wederpartij Veerle Smit Holding BV daarvan onverwijld, in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, schriftelijk dan wel digitaal en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Het is niet mogelijk een in bewerking genomen bestelling te annuleren. In het geval van annulering ontvangt wederpartij een coupon ter waarde van de geannuleerde bestelling. Deze coupon is tot een kalenderjaar na uitlevering geldig ter inlevering van een bestelling op Veerle Smit Holding BV.


Artikel 7 – Aanmaningen
7.1 De aanmaning geschiedt schriftelijk en/of digitaal op het adres van de wederpartij zoals de wederpartij dat heeft aangegeven bij Veerle Smit Holding BV. Wederpartij zij gewezen op artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden.
7.2 Indien Veerle Smit Holding BV de wederpartij aanmaant tot betaling, dient de wederpartij het in de aanmaning gespecificeerde bedrag te voldoen binnen 10 (zegge: tien) dagen na datum van aanmaning en op wijze zoals aangegeven in de aanmaning.
7.3 Indien betaling binnen 10 (zegge: tien) dagen na datum van eerste aanmaning niet heeft plaatsgevonden, zal de wederpartij wederom worden gesommeerd het verschuldigde bedrag binnen 10 (zegge: tien) dagen te voldoen. Hierbij kan het verschuldigde bedrag worden vermeerderd met een bedrag van ten minste 5 (zegge: vijf) euro wegens administratiekosten.
7.4 Indien betaling binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de tweede aanmaning niet heeft plaatsgevonden, zal de wederpartij worden geblokkeerd op het bestelsysteem van Veerle Smit Holding BV.
7.5 Indien betaling door of namens de wederpartij niet heeft plaatsgevonden binnen het in artikel 7.4 gestelde, is Veerle Smit Holding BV bevoegd haar vordering over te dragen aan derden.
7.6 Indien Veerle Smit Holding BV haar vordering ter incasso aan derden overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij zijn.
7.7 De na sommatie door de wederpartij verrichte betalingen worden respectievelijk in mindering gebracht op de verschuldigde kosten en hoofdsom.
7.8 Blokkering van de wederpartij op het bestelsysteem van Veerle Smit Holding BV zal direct na betaling worden opgeheven.


Artikel 8 – Wanbetaling
8.1 Indien zich wanbetaling door de wederpartij voordoet, houdt Veerle Smit Holding BV zich het recht voor om toekomstige bestellingen van deze klant te weigeren. Wederpartij zij gewezen op artikel 7 van deze Algemene voorwaarden.


Artikel 9 – Rechtsvorm en afsluitende bepalingen
9.1 Op de overeenkomsten tussen Veerle Smit Holding BV, wederpartij en derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Veerle Smit Holding BV en haar wederpartij.
9.3 Alle geschillen tussen partijen dienen zo spoedig mogelijk minnelijk te worden geschikt.
9.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

bottom of page